Posta


Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág út 2-6.

Legközelebbi postahivatal: Magyar Posta Zrt. Istenmezeje
3253 Istenmezeje, Ady E. utca 3/a.
Tel: 36/572-007, 36/572-008Vissza