II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


II.            Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos teljes szövege

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

-        Magyarország Alaptörvénye

-        Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-        az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

-        a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény

-        az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-        a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

-        a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

-        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

-        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

-        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

-        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

Istenmezeje Község Önkormányzatának a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelete

 

 

2.

 

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

nem releváns

 

3.                           

 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

 

4.

 

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe kiterjed Istenmezeje Község Önkormányzata és a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat közigazgatási területére.

 

Elérhetősége:

3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18.

Telefon/fax: 06-36/572-200, e-mail: polghiv@istenmezeje.hu

Bükkszenterzsébeti Kirendeltség: 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 199.

Telefon/fax: 06-36/567-015, e-mail: hivatal@bukkszenterzsebet.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00 órától 15.30 óráig,

Kedd: ügyfélfogadás szünetel,

Szerda: 8.00 órától 15.30 óráig,

Csütörtök: 8.00 órától 15.30 óráig,

Péntek: 8.00 órától 12.00 óráig.

 

Szociális ügyintéző:

Hétfő: 8.00 órától 15.30 óráig,

Csütörtök: 8.00 órától 15.30 óráig.

 

Hagyatéki ügyintéző:

Szerda: 8.00 órától 15.30 óráig.

 

Pénztár:

Szerda: 10:00 – 11:30 óráig,

Csütörtök: 14:00 – 15:30 óráig.

 

Jegyző:

Szerda: 8.00 órától 12.00 óráig.

 

Polgármester:

Hétfő: 8.00 órától 10.00 óráig,

Szerda: 8.00 órától 10.00 óráig.

 

Ebédszünet:

12:00 – 12:30 óráig.

 

Kérelmek benyújtása, ügyintézés menete:

A kérelmet az ügyfél személyesen, postai úton, vagy elektronikusan nyújthatja be.

Az elektronikusan intézhető ügyek listája, és a hozzájuk kapcsolódó nyomtatványok az E-Önkormányzati Portálon érhetőek el.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján egyes ügytípusok és meghatározott ügyfelek kizárólag elektronikusan intézhetik ügyeiket!

 

5.                                           

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

-

 

6.                           

 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei            

-

 

7.                                           

 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

-

 

8.

 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testületi üléseinek jegyzőkönyvei

 

9.

 

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

 

11.                         

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

 

12.                         

 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai                  

 

 

13.                         

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 

 

14.                         

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

 

15.                         

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 

16.                         

 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

 

17.                         

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 

18.                         

 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

 

19.         

 

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,

a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

 

20.                         

 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

 

21.                         

 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

 

22.

 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Kivonat a közadatok újrahasznosításáról szóló  törvényből:

18. § (1) Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

 

(2) A közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátása iránti kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének megalapozottságát a közfeladatot ellátó szervnek kell bizonyítania.

 

(3) A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve - a díj összegének felülvizsgálatára irányuló kereset esetén - a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

 

(4) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

 

(5) Ha a bíróság a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában a közfeladatot ellátó szervet a kért közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására kötelezi.

 

(6) A bíróság az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a díj összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

 

(7) Ha a kérelmező a per megindításakor a közfeladatot ellátó szerv által eredetileg megállapított díjat már megfizette, és ennek a díjnak az összege nagyobb a díjnak a per eredményeképpen megállapított összegénél, a bíróság a különbözetnek az igénylő részére történő megtérítésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet.

 

23.                         

 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

 

24.                         

 

 

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint

a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

 

25.

 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

 

 Vissza