Általános tájékoztatás

Illetékességi terület: Istenmezeje Község Önkormányzata közigazgatási területe.

 

Elérhetőség:

Cím: Istenmezeje Község Polgármesteri Hivatala
3253 Istenmezeje, Nefelejcs utca 18.

Tel.: 36/369-053, 36/572-017, 36/572-018
Fax : 36/369-053
E-mail: polghiv@istenmezeje.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8.00 – 16.00 óráig
Kedd: ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 8.00 – 16.00 óráig
Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

Kérelmek benyújtása, ügyintézés menete:
A kérelmet az ügyfél postai úton, vagy személyesen (vagy meghatalmazottja) nyújthatja be. Legcélszerűbb a kérelem személyes benyújtása, ugyanis munkatársaink azt azonnal átvizsgálják, s az esetleges hiányosságokra figyelmeztetnek, illetőleg a hiánypótlási felhívást azonnal átadják. Egyébként a kérelmezőt 8 napon belül kell az esetleges hiányok pótlására felhívni határidő kitűzésével.
(Egyszerű ügyek esetén a kérelem azonnali ügyintézésére is sor kerülhet.)

Az ügyintéző tájékoztatást ad az illetékfizetési kötelezettségről, illetőleg a mentességről. Az eljárási illetéket (amennyiben fizetni kell) a kérelem benyújtásával egyidejűleg illetékbélyeggel kell leróni, ennek hiánya hiánypótlási felhívást generál, a megfizetés elmaradása pedig az eljárás megszüntetését okozza.
Amennyiben a megadott határidőn belül a hiányok pótlása nem történik meg, úgy az eljárás megszüntetésre kerül.

Az érdemi ügyintézés során kerül sor a tényállás tisztázására , szükség szerint szakhatóságok megkeresésére, helyszíni szemle tartására, szakértő kirendelésére, stb.


Az ügyintézési határidő:
Általános határidő: a kérelem beérkezésétől (az eljárás megindításától) számított 30 nap.

Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 -    kiskorú ügyében legfeljebb 15 – nappal meghosszabbíthatja.
Az ügyintézési határidőbe azonban nem számít bele a hiánypótlás, a szakhatóságok megkeresése, valamint a felfüggesztés időtartama. A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének a napja.
Vissza